ติดต่อเรา

Email:icothai@gmail.com

Tel0819511100

^ กดเบอร์โทรข้างบนเพื่อติดต่อได้เลยคะ 

Line : 0819511100

Office Hours

  • Monday - Friday 
  • 8.30 A.M. to 5.00 P.M.
  • Saturday - Sunday Closed
 ติดต่อสอบถาม

ชื่อ :
นามสกุล :
บัตรประชาชนเลขที่ :
ที่อยู่ :
อำเภอ :
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
มือถือ :
อีเมล์ :
Line ID :
Facebook ID / Name :
เรื่องที่สอบถาม :
 
 

 
 
 
 
 
LINE ID : 0819511100

สัญญาก่อนสมรส
คู่สมรสอาจทำสัญญาในเรื่องทรัพย์สินเป็นพิเศษ ก่อนสมรสได้ แต่ข้อความในสัญญาก่อนสมรสต้องไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือต้องไม่ระบุให้ใช้กฎหมายประเทศอื่นบังคับเรื่องทรัพย์สิน มิฉะนั้นจะตกเป็นโมฆะ ทีมทนายความลำพูน และสำนักงานที่ปรึกษากฎหมายในจังหวัดลำพูน ขอเรียนว่า  ขอยกตัวอย่างสัญญาที่บังคับได้ อาทิเช่น ค่าเช่าที่ดินของภริยาที่มีอยู่ก่อนสมรส ให้ตกเป็นของภริยาแต่เพียงผู้เดียว, บ้านและที่ดินซึ่งเป็นสินส่วนตัว ให้ตกเป็นสินสมรส และเงินเดือนของสามี ให้ตกเป็นของสามีแต่เพียงผู้เดียว เป็นต้น ส่วนตัวอย่างสัญญาที่บังคับไม่ได้ เพราะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เช่นตกลงว่าสามีจะต้องไม่แบ่งเงินเดือนไปอุปการะเลี้ยงดูบุตรที่เกิดจากภริยาเก่า หรือมารดาของสามี เป็นต้น


แบบของสัญญาก่อนสมรส มีดังต่อไปนี้คือ จดแจ้งข้อตกลงไว้ในทะเบียนสมรสพร้อมกับการจดทะเบียนสมรส. ทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อคู่สมรสและพยานอย่างน้อย ๒ คน แล้วแนบไว้ท้ายทะเบียนสมรส โดยต้องจดแจ้งในทะเบียนสมรสด้วยว่ามีสัญญานั้นแนบไว้ เป็นต้น


ตัวอย่าง คำพิพากษาศาลฏีกา ที่น่าสนใจ


คำพิพากษาศาลฎีกา ๖๗๑๑/๒๕๓๗ การที่โจทก์จำเลยทำความตกลงในเรื่องทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา โดยจำเลยให้สัญญาว่าบ้านพร้อมที่ดินซึ่งเป็นสินส่วนตัวของจำเลยให้เป็นสินสมรส ทีมทนายความลำพูน และสำนักงานที่ปรึกษากฎหมายในจังหวัดลำพูน ขอเรียนว่า เป็นกรณีที่คู่สมรสจดแจ้งข้อความอันเป็นสัญญาก่อนสมรสไว้ในทะเบียนสมรสพร้อมกับการจดทะเบียน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๖๖ เมื่อไม่ปรากฏว่ามีข้อความขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ย่อมมีผลใช้บังคับได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๖๕ วรรคสอง


ประเด็น สัญญาที่ทำไม่ถูกแบบ และตกเป็นโมฆะ มีคำพิพากษาศาลฏีกาที่ ๓๓๔๖/๒๕๓๒ สัญญาก่อนสมรสที่ผู้ร้องและจำเลยทำขึ้นมีข้อความว่า ให้ทรัพย์สินที่มีอยู่ก่อนสมรสตกเป็นสินสมรสนั้น เมื่อปรากฏว่าผู้ร้องและจำเลยมิได้จดแจ้งข้อความอันเป็นสัญญาก่อนสมรสไว้ในทะเบียนสมรสพร้อมกับการจดทะเบียนสมรส หรือมิได้ทำสัญญาก่อนสมรสเป็นหนังสือลงลายมือชื่อคู่สมรสและพยานอย่างน้อยสองคนแนบไว้ท้ายทะเบียนสมรส และได้จดไว้ในทะเบียนสมรสพร้อมกับการจดทะเบียนสมรสว่าได้มีสัญญานั้นแนบไว้ สัญญาก่อนสมรสดังกล่าวย่อมตกเป็นโมฆะ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๖๖ เมื่อทรัพย์สินดังกล่าวถูกโจทก์ยึดขายทอดตลาดชำระหนี้ ทีมทนายความลำพูน และสำนักงานที่ปรึกษากฎหมายในจังหวัดลำพูน ขอเรียนว่า ผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิร้องขอกันส่วนของผู้ร้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๘๗ ประเด็น ทำบันทึกกันภายหลัง แม้กระทำในวันเดียวกันกับการจดทะเบียนสมรส ก็ไม่ถือว่าเป็นสัญญาก่อนสมรส


คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๔๙๗/๒๕๕๒ เมื่อโจทก์จำเลยตกลงกันในขณะจดทะเบียนสมรสว่า ไม่ประสงค์จะให้บันทึกเกี่ยวกับทรัพย์สิน แม้ภายหลังในวันเดียวกันทั้งสองฝ่ายจะมาขอบันทึกเพิ่มเติมว่าจำเลยมีที่ดิน ๑ แปลงจะยกให้โจทก์ บันทึกครั้งหลังนี้ก็มิใช่สัญญาก่อนสมรสตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๔๖๖ แต่เป็นสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินที่สามีภริยาทำไว้ต่อกันตามมาตรา ๑๔๖๙ ซึ่งต่างฝ่ายต่างมีสิทธิตามกฎหมายที่จะบอกล้างได้ในขณะที่ยังเป็นสามีภริยากันอยู่หรือภายในกำหนด ๑ ปีนับแต่วันที่ขาดจากการเป็นสามีภริยากันก็ได้ ทีมทนายความลำพูน และสำนักงานที่ปรึกษากฎหมายในจังหวัดลำพูน ขอเรียนว่า แต่เหตุข้างต้น ไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของบุคคลภายนอกผู้ทำการสุจริต การที่จำเลยยื่นคำให้การและฟ้องแย้งขอเลิกสัญญาถือเป็นการแสดงเจตนาบอกล้างในขณะยังเป็นสามีภริยากันอยู่แล้ว จำเลยมีสิทธิเรียกร้องที่ดินคืนได้


ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่เกี่ยวข้อง


มาตรา ๑๔๖๕ ถ้าสามีภริยามิได้ทำสัญญากันไว้ในเรื่องทรัพย์สินเป็นพิเศษก่อนสมรส ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยาในเรื่องทรัพย์สินนั้น ให้บังคับตามบทบัญญัติในหมวดนี้ ถ้าข้อความใดในสัญญาก่อนสมรสขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือระบุให้ใช้กฎหมายประเทศอื่นบังคับเรื่องทรัพย์สินนั้น ข้อความนั้นๆเป็นโมฆะ


มาตรา ๑๔๖๖ สัญญาก่อนสมรสเป็นโมฆะ ถ้ามิได้จดแจ้งข้อตกลงกันเป็น สัญญาก่อนสมรสนั้นไว้ในทะเบียนสมรสพร้อมกับการจดทะเบียนสมรสหรือมิได้ทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อคู่สมรสและพยานอย่างน้อย ๒ คนแนบไว้ท้ายทะเบียนสมรส และได้จดไว้ในทะเบียนสมรสพร้อมกับการจดทะเบียนสมรสว่าได้มีสัญญานั้นแนบไว้


มาตรา ๑๔๖๗ เมื่อสมรสแล้ว จะเปลี่ยนแปลงเพิกถอนสัญญาก่อนสมรสนั้นไม่ได้ นอกจากจะได้รับอนุญาตจากศาล เมื่อได้มีคำสั่งของศาลถึงที่สุดให้เปลี่ยนแปลงเพิกถอนสัญญาก่อนสมรสแล้ว ให้ศาลแจ้งไปยังนายทะเบียนสมรสเพื่อจดแจ้งไว้ในทะเบียนสมรส


มาตรา ๑๔๖๘ ข้อความในสัญญาก่อนสมรสไม่มีผลกระทบกระเทือนถึงสิทธิของบุคคลภายนอกผู้ทำการโดยสุจริตไม่ว่าจะได้เปลี่ยนแปลงเพิกถอน โดยคำสั่งของศาลหรือไม่ก็ตาม


มาตรา ๑๔๖๙ สัญญาที่เกี่ยวกับทรัพย์สินใดที่สามีภริยาได้ทำไว้ต่อกัน ในระหว่างเป็นสามีภริยากันนั้น ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะบอกล้างเสียในเวลาใดที่เป็นสามีภริยากันอยู่ หรือภายในกำหนด ๑ ปีนับแต่วันที่ขาดจากการเป็นสามีภริยากันก็ได้ แต่ไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของบุคคลภายนอก ผู้ทำการโดยสุจริต


ข้อแนะนำเพิ่มเติมจากทีมทนายความลำพูน และสำนักงานที่ปรึกษากฎหมายในจังหวัดลำพูน

๑ เพื่อความสะดวก ทางสำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอ จะใช้วิธีแนบสัญญาไว้พร้อมทะเบียนสมรส

๒ ข้อความท้ายสัญญา ต้องระบุด้วยว่า สัญญาอีกหนึ่งฉบับมอบไว้ให้สำนักงานทะเบียน

๓ สัญญาก่อนสมรสตกลงให้สินส่วนตัวเป็นสินสมรส ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน บังคับได้ ฏ.๖๗๑๑/๒๕๓๗

๔ การเปลี่ยนแปลงสัญญาก่อนสมรสได้โดย คำสั่งศาลเท่านั้น ซึ่งคู่สมรสจะต้องยินยอมทั้ง ๒ ฝ่าย


Tag: ทนายลำพูน, ทนายลำพูนช่วยเหลือประชาชน, ทนายประชาชน, สำนักงานทนายความลำพูน, สำนักงานกฎหมายลำพูน, ทนายความลำพูน, สำนักงานกฎหมายในจังหวัดลำพูน, ทนายลำพูน เก่ง ๆ, ปรึกษาทนายลำพูน, ทนายอาสาลำพูน, สภาทนายลำพูน, ทนายความลำพูนมืออาชีพ, ทนายความลำพูนช่วยเหลือประชาชน, ทนายลำพูนความมุ่งมั่น,ทนายความลำพูนคลายทุกข์, สำนักงานกฎหมายลำพูนช่วยเหลือประชาชน, สำนักงานกฎหมายลำพูนมุ่งมั่น, สำนักงานกฎหมายลำพูนคลายทุกข์ 


#สำนักงานทนายลำพูน #สำนักงานกฎหมายในจังหวัดลำพูน #สำนักงานกฎหมายลำพูน #ทนายลำพูนเก่งๆ #ปรึกษาทนายลำพูน #ทนายลำพูน #ทนายอาสาลำพูน #สภาทนายลำพูน #ทนายความลำพูน


Share on Facebook


Sidebar    Mozrank check tool
https://www.ultimatewebtraffic.com
ultimatewebtraffic com
1minutereview org/

ปรึกษาฟรี!! มุ่งมั่นช่วยเหลือแก่ทุกท่าน แบบมิตรภาพ โดยทีมทนายความวิถีพุทธ

ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ และทีมทนายความเชียงใหม่ ติดต่อโทร 081-951-1100

 
เว็บสำเร็จรูป
×